Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

Inertering

Se standard EN 15281 Inerting

Genom att inertera kan man ändra zonen i en utrusttning från zon 0 till zon 1 eller zon 2. Vid kontroll av att det inte finns något syre kan man också hävda att området blir oklassat.

Zoner

Riskområden indelas i zoner beroende på frekvens och varaktighet av en explosiv atmosfär enligt följande.

Zon 0

Riskområde i vilket en explosiv blandning bestående av gas, ånga eller dimma förekommer ständigt eller långvarigt.

Zon 1

Riskområde i vilket en explosiv blandning bestående av gas, ånga eller dimma i luft förväntas förekomma vid hantering.

Zon 2

Riskområde i vilket en explosiv blandning bestående av gas, ånga eller dimma i luft inte förväntas förekomma vid normal hantering, och om den likväl förekommer, i så fall endast sällan och kortvarigt.

Zon 20

Riskområde i vilket en explosiv blandning bestående av damm förekommer ständigt eller långvarigt.

Zon 21

Riskområde i vilket en explosiv blandning bestående av damm i luft förväntas förekomma vid hantering.

Zon 22

Riskområde i vilket en explosiv blandning bestående av damm i luft inte förväntas förekomma vid normal hantering, och om den likväl förekommer, i så fall endast sällan och kortvarigt.

Explosionsfarliga områden

Ett område där explosionsfarlig blandning bestående av gas, ånga, dimma, eller damm tillsammans med luft förekommer. Se vidare under zoner nedan.

Explosiv atmosfär

En blandning under atmosfäriska förhållanden av luft och brännbara ämnen i form av gas, ånga, dimma eller damm, i vilken förbränningen efter antändning sprider sig till hela den oförbrända blandningen.